logo
Úvod Akce Pravidla Členové Stezka Foto Kontakt

PRAVIDLA

Stanovy

STANOVY
Spolku Vrčeň


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ”Spolek Vrčeň” (dále jen ”spolek”);

2) Sídlem spolku je Vrčeň 24, 335 41 Vrčeň, okres Plzeň-jih, korespondenční adresa je shodná se sídlem spolku, IČ: 26541050;

3) Spolek působí na území okresu Plzeň-jih, spolek se nečlení na organizační jednotky — celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;

 

čl. II
Cíle činnosti

Cíle  spolku jsou:
— ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku;

— ochrana životního prostředí;

— ochrana veřejného zdraví;

— ochrana krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
— ochrana zeleně v obci Vrčeň;

— péče o Opatský rybník a jeho okolí;

 

čl. III
Formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.

2) Hlavním formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:
— praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí;

— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);
— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku;

— vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností;

— dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, apod.;
— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
— osvětová činnost;

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

 

čl. IV
Členství ve spolku

1) Členem spolku může být jen fyzická osoba starší 18 let.

2) Přihlášku ke členství přijímá členská schůze.

3) Členství zaniká:
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
— úmrtím člena spolku, zánikem spolku;

4) Člen má právo:
— účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

5) Člen má povinnost:

— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku;
— platit členské příspěvky;

— nevystupovat jménem spolku bez jeho vědomí, tzn. bez vědomí nejméně dvou členů výboru spolku;

6) Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.

 

čl. V
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

— členská schůze;
— výbor a předseda spolku;
— revizor spolku;

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.

2) Členskou schůzi svolává výbor spolku rozesláním pozvánek členům formou e-mailu a sms. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do patnácti dnů náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor spolku také požádá-li o to písemně 1/3 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne převzetí, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze

— schvaluje stanovy spolku a jejich změny;

— rozhoduje o zániku spolku;

— přijímá nové členy;

— rozhoduje o vyloučení člena;
— volí výbor spolku a revizora;
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
— stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.

 

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem spolku

1) Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu spolku. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2) Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku

— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

3) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku; jménem spolku dále jednají pověření členové spolku na základě plné moci podepsané předsedou a dalším členem výboru. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

čl. VIII
Revizor spolku

1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

 

čl. IX
Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

3) Běžné hospodaření řídí a odpovídá se z něj členské schůzi předseda spolku.

 

čl. X
Okolnosti zániku spolku

V případě zániku bude s případným zbylým majetkem spolku po likvidaci naloženo dle rozhodnutí členské schůze.

 

čl. XI

Zrušovací ustanovení

Tyto stanovy vstupují v platnost dnem jejich schválení členskou schůzí a nahrazují stanovy ze dne 3. 11. 2011.

čl. XII

Závěrečné ustanovení

Práva a povinnosti neupravené v těchto Stanovách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Ve Vrčeni dne 19. 12. 2015

 

Pravidla chytání ryb

Pravidla pro chytání ryb na Opatském rybníku

1. Tato pravidla upravují chytání ryb na Opatském rybníku pro členy spolku Vrčeň. Ostatním osobám je chytání ryb na rybníku zakázáno, pokud není níže stanoveno jinak.

2. Chytání ryb je povoleno od dubna do konce roku.

3. Minimální míry ryb jsou: kapr 45 cm, amur 60 cm, lín 25 cm, pstruh 30 cm, úhoř 70 cm, candát 50 cm a štika 70 cm. Maximální míry ryb jsou: kapr 60 cm. Pokud chycená ryba nesplňuje minimální míru, překračuje maximální míru nebo je hájená, musí být okamžitě puštěna zpět do rybníka.

4. Každý člen si může odnést maximálně 10 kusů ryb za rok. Tímto není dotčena možnost chytat způsobem „chyť a pusť“.

5. Pro evidenci úlovku bude každý člen zaznamenávat své úlovky ihned po ulovení do „sumáře úlovků“ v členění: druh ryby, délka, puštěno, odneseno. Tyto sumáře budou na konci roku vyhodnoceny a v dalším roce případně mohou být dosazeny další ryby.

6. Povinná výbava rybáře: podběrák, metr, sumář úlovků, pomůcka pro vyndávání háčků.

7. Chytat je povoleno maximálně na 2 pruty a to na splávek, pokud na těžko vždy na jeden návazec, v případě lovu dravých ryb přívlačí.

8. Ryby je možné chytat odkudkoliv ze břehu, kromě hráze rybníku.

9. Cizí osoby mohou na rybníku chytat pouze v přítomnosti člena spolku, při splnění výše uvedených pravidel, tak jako by chytal člen spolku sám.

10. Odchylku z těchto pravidel může povolit pouze členská případně výborová schůze. Jedná se o mimořádné jednorázové akce např. rybářské závody pro členy, rybářské závody pro veřejnost, noční rybaření apod.

11. Tyto pravidla nabývají platnosti dne 28. 3. 2018

 

Pravidla Soutěže v chytání ryb

 1. Rybářské závody budou probíhat v době od 8:00 do 14:00.
 2. Rybáři jsou povinni se před zahájením chytání v den závodů (nejdříve od 7:00) zaregistrovat u pořadatelů (pod pergolou), kde jim bude přiděleno pořadové číslo.
 3. Startovné je stanoveno na 200,- Kč a hradí se při registraci.
 4. Po zaregistrování si rybář zvolí stanoviště pro chytání ryb a to tak, aby neomezoval sousední rybáře.
 5. Rybáři mohou v průběhu závodů měnit stanoviště za respektování bodu 4.
 6. Rybáři mohou chytat na jeden prut a na jeden háček. Povolené techniky: plavaná, položená, feeder.
 7. Povinná výbava: podběrák, vyprošťovač háčků.
 8. Vnadění je povoleno po zahájení závodu.
 9. Rybáři jsou povinni s chycenými rybami manipulovat s nejvyšší opatrností.
 10. Pokud rybář uloví rybu, zvednutím ruky přivolá rozhodčího, který rybu změří a rozhodne, zda bude ryba puštěna zpět do vody nebo umístěna do kádě.
 11. Za každý chycený centimetr ryby získá rybář jeden bod.
 12. Podle celkového počtu získaných bodů bude vyhodnoceno pořadí rybářů, a to ve dvou kategoriích: starší a mladší (do 15 let). V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí: 1. nejdelší úlovek, 2. větší počet úlovků, 3. los.
 13. Věcnou výhru si vybírají rybáři po ukončení závodů v následujícím pořadí: největší úlovek, 1. starší, 1. mladší, 2. starší, 2. mladší, 3. starší, 3. mladší, dále dle dosažených bodů bez ohledu na kategorii.
 14. Rybáři jsou povinni v okolí rybníku zachovávat pořádek.
 15. Veškeré spory řeší přivolaný rozhodčí. Proti jeho verdiktu není možné odvolání.
 16. V případě porušení pravidel závodu může hlavní rozhodčí rybáře ze závodu vyloučit.

Přítomnost ryb: kapr, lín, amur, hrouzek, okoun, candát, štika, plotice.

Zajištěno bohaté občerstvení!

Bližší info: 776 709 043 V. Chodora, 724 030 683 L. Chodora

(c) 2014-2023 Spolek Vrčeň