Stanovy

STANOVY
Spolku Vrčeň


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ”Spolek Vrčeň” (dále jen ”spolek”);

2) Sídlem spolku je Vrčeň 24, 335 41 Vrčeň, okres Plzeň-jih, korespondenční adresa je shodná se sídlem spolku, IČ: 26541050;

3) Spolek působí na území okresu Plzeň-jih, spolek se nečlení na organizační jednotky — celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;

 

čl. II
Cíle činnosti

Cíle  spolku jsou:
— ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku;

— ochrana životního prostředí;

— ochrana veřejného zdraví;

— ochrana krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
— ochrana zeleně v obci Vrčeň;

— péče o Opatský rybník a jeho okolí;

 

čl. III
Formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.

2) Hlavním formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:
— praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí;

— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);
— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku;

— vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností;

— dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, apod.;
— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
— osvětová činnost;

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

 

čl. IV
Členství ve spolku

1) Členem spolku může být jen fyzická osoba starší 18 let.

2) Přihlášku ke členství přijímá členská schůze.

3) Členství zaniká:
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
— úmrtím člena spolku, zánikem spolku;

4) Člen má právo:
— účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

5) Člen má povinnost:

— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku;
— platit členské příspěvky;

— nevystupovat jménem spolku bez jeho vědomí, tzn. bez vědomí nejméně dvou členů výboru spolku;

6) Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.

 

čl. V
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

— členská schůze;
— výbor a předseda spolku;
— revizor spolku;

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.

2) Členskou schůzi svolává výbor spolku rozesláním pozvánek členům formou e-mailu a sms. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do patnácti dnů náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor spolku také požádá-li o to písemně 1/3 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne převzetí, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze

— schvaluje stanovy spolku a jejich změny;

— rozhoduje o zániku spolku;

— přijímá nové členy;

— rozhoduje o vyloučení člena;
— volí výbor spolku a revizora;
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
— stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.

 

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem spolku

1) Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu spolku. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2) Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku

— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

3) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku; jménem spolku dále jednají pověření členové spolku na základě plné moci podepsané předsedou a dalším členem výboru. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

čl. VIII
Revizor spolku

1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

 

čl. IX
Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

3) Běžné hospodaření řídí a odpovídá se z něj členské schůzi předseda spolku.

 

čl. X
Okolnosti zániku spolku

V případě zániku bude s případným zbylým majetkem spolku po likvidaci naloženo dle rozhodnutí členské schůze.

 

čl. XI

Zrušovací ustanovení

Tyto stanovy vstupují v platnost dnem jejich schválení členskou schůzí a nahrazují stanovy ze dne 3. 11. 2011.

čl. XII

Závěrečné ustanovení

Práva a povinnosti neupravené v těchto Stanovách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Ve Vrčeni dne 19. 12. 2015

Pravidla pro 1. ročník Soutěže v chytání ryb na Op

V této rubrice zatím nejsou žádné články.